یادگیری

یادگیری اصلی جدا ناپذیر از زندگی انسان هاست. این به این معناست

 که انسان همواره بصورت خودخواسته و حتی گاهی نا خود آگاه در

 تلاش برای یادگیری مطالب و مهارت های جدید است.