رکیــتا در زبان اَوِستایی به معنای انسان در طلب دانش است

با توجه به پیشرفت بی وقفه علوم و فناوری در سرتاسر جهان بی شک یادگیری, اصلی جدایی ناپذیر از زندگی بشریت می باشد. بنابراین رکیتا در جهت ترویج, رشد و تکامل امر یادگیری به وجود آمده است.